استاندار ایلام: مجموعه ورزشی کارگران در ایلام باید تجهیز شود

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی با خدمات اجتماعی خود نرخ امید به زندگی را در کشور ارتقا داده است.

استاندار ایلام با تاکید فعالیت شبانه روزی بیشتر درمانگاه های استان ایلام یادآور شد: با توجه به اینکه شرایط احداث درمانگاه ۴۰ هزار بیمه گر است، خواستاریم بیشتر درمانگاه های استان بصورت شبانه روزی به مردم خدمات ارایه کنند و در برخی شهرستان ها که درمانگاه نیاز است ، احداث شود.

بهرام نیا ادامه داد: خدمات سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با سنوات قبل قابل مقایسه نیست و این خدمات سیر صعودی داشته و در حال ارتقا هستند.

وی تاکید کرد: تامین اجتماعی در دوره جدید به رفاه اجتماعی، امنیت جانی، نشاط معنوی توجه ویژه دارد که در مقام مقایسه با دولت های قبل در دولت سیزدهم گویا و محسوس است.

استاندار ایلام اضافه کرد: امید به زندگی در چند دهه قبل خیلی پایین بود ولی این میزان در حال افزایش است.

بهرام نیا اظهار کرد: یکی از شاخص های توسعه یافته ای جوامع امید به زندگی است، کشورمان در این شاخصه بسیار رشد کرده که نقش سازمان تامین اجتماعی در تحقق این مهم بی بدیل است.

وی تاکید کرد: ارتقا امید به زندگی برای همه اعضای جامعه به ویژه دهک یک تا پنجم بسیار مهم است و امنیت دارویی، بهداشتی و درمانی یکی از مصادیق تحقق امید به زندگی است.

استاندار ایلام افزود: ایجادی مجموع های ورزشی برای بازنشستگان اقدام خوب دیگر تامین اجتماعی بود که این سازمان در این راستا نیز خوب عمل کرده است