از ٢٠هزار دستگاه خودرو ناقص در ایران خودروی تبریز اکنون این میزان به ۶۵٠٠ دستگاه رسیده


دانلود قسمت جدید یاغی