ادامه پایش آفات پنبه در شهر نوش آباد و سفید شهر آران و بیدگل


ادامه پایش آفات پنبه در شهر نوش آباد و سفید شهر آران و بیدگل

توسط کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و ترویج باغ شیخی و قنبری بازدیدی از مزارع پنبه نوش آباد و سفید شهر شهرستان آران و بیدگل صورت پذیرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، باغ شیخی هدف از بازدید  مزارع پنبه را رصد و پایش آفات کرم غوزه، کرم خاردار و کرم سرخ صورت عنوان کرد.

با گذشت یک ماه از نصب تله ها در دو پایلوت مذکور، شکار ها در حد مبارزه نبوده است. طی این بررسی شکار کرم سرخ صفر و کرم خاردار ناچیز و کرم غوزه  شکار بیشتری داشته است.

با توجه به تاثیر زمان تله ها بمدت یک ماه، کلیه تله ها تعویض و فرمون جدید گذاشته شد.

به گزارش موج؛ در سال جاری سطح کشت پنبه شهرستان به میزان ۲۳۰ هکتار می باشد.