ابطحی : خدا کند طالبان این مصاحبه را نبینند

محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصلاخ طلب نوشت :

خدا کند مصاحبه رییس ستاد امر به حجاب( معروف سابق) را طالبان نبینند. کلی ابتکارات جدید یاد می گیرند.

ابطحی : خدا کند طالبان این مصاحبه را نبینند

بیشتربخوانید :

۲۱۲۲۰