آیا می‌توان حکم تخلیه ملکی را فوری بگیریم؟

 

IMG_20220901_090630_510

IMG_20220901_090633_047

IMG_20220901_090635_379

IMG_20220901_090638_273