آیا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکنون از عدم خدمات رسانی به مردان اختلاس گر حرفی به میان آورده اند؟

همه آنها برای زنانی که در جامعه ام زندگی می کنند به گونه ای اولویت دارد، پاسخ به برخی از آنها «عده زیادی» از جامعه را در بر می گیرد، بعضی «نیمی» و بعضی هم شاید «کمتر از ده درصد» را؛ اما به هر حال اینکه پاسخ به همه آنها -آن هم پاسخی که ضمانت اجرایی داشته باشد- مهم است و زمینه ساز آینده ای بهتر و درخشان تر برای جامعه ای که پرچمداری فرهنگ و احکام تشیع را بر دوش می کشد.

قصد پیش داوری نداشتم و ندارم، اما آنچه از خبرها و قوانین تصویب شده اطلاع دارم این است که لایحه ای مانند خشونت علیه زنان سال هاست که در راه پله های مجلس منتظر آن است که صندلی نشینان بهارستان غبار از چهره اش بزدایند و دست نوازشی بر سرش بکشند، اما دریغ و صد دریغ که مجلسی ها به زعم خودشان مسائل مهم تری را دنبال می کنند، حالا این میان اگر دختری هفده ساله را هم سر ببرند مگر اتفاق خارق العاده ای افتاده است؟!

در این میان آیا مسئولیت بخش های مختلف آموزشی و پرورشی چه در نظام آموزش و پرورش چه آموزش عالی با مردان نبوده است؟ آیا نقش زنان در جامعه به فراموشی سپرده شده است که امروزه مورد هدف قرار می گیرند؟ و با پرداختن به دوقطبی های مختلف از اهداف اصلی باز داشته می شوند؟

آیا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تا کنون از عدم خدمات رسانی به مردان اختلاس گر حرفی به میان آورده اند؟! آیا تناسبی میان مسئولیت های زنان با بسترهای فراهم شده برای آنان در جامعه فراهم شده است که اینگونه با آنان برخورد می شود؟!

اینکه مدام از تریبون های مختلف به مسأله حجاب پرداخته شود بی آنکه جلوی فسادهای خانمان برانداز مانند دزدی ها و اختلاس ها و بی قانونی ها گرفته شود، جز به لج انداختن چه سودی در پی خواهد داشت؟!

آیا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکنون از عدم خدمات رسانی به مردان اختلاس گر حرفی به میان آورده اند؟

بیشتر بخوانید :

در میان پرسش ها دو تن از همکاران خبرنگارم از رسانه های دیگر به مساله گشت ارشاد و برخوردهای نامناسب آن با زنان پرداختند، اما نه تنها آنان قانع نشدند که به طور حتم خود معاون رئیس جمهور هم می دانستند که این پاسخ برای هیچ کس قانع کننده نیست. اینکه «گشت ارشاد نداریم، بلکه پلیس امنیت اجتماعی داریم» چه تفاوتی در اصل مساله دارد؟! مهم، بودن چنین پلیسی است که وجهه پلیس را مخدوش می کند.

کمی که فکر کنیم می بینیم آیا برای تک تک بانوان بدحجاب پلیسی اختصاص داده شده است که با رفتارهای ناشایستی که از بعضی از آنان سر می زند، همه این نیروی زحمتکش زیر سوال برده می شوند. آیا آنچه که در خیابان های شهر و کوچه و برزن شاهدش هستیم با آنچه که مدام بر شیپور آن از تریبون های رسمی نواخته می شود همخوانی دارد؟ پس چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

۲۱۲۲۰