آخرین رهبر اتحاد جماهیر؛ از مذاکره با آمریکا تا فروپاشی شوروی

همچنین از امام خمینی نامه‌ای وجود دارد که در آن آینده‌ او را پیش بینی می‌کند. اگر درباره آخرین رهبر شوروی کنجکاوید این ویدیو را از دست ندهید.